PRAVIDLA


Pravidla ČGK definují povinnosti členů spolku a specifikují sankce za jejich porušení. Pravidla ČGK jsou závazná pro všechny členy spolku.

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

ČGK je golfový spolek, jehož základní podstatou je umožnit svým členům hrát bezplatně na různých golfových hřištích, na kterých má ČGK smluvně zajištěnou hrací kapacitu. Členství v ČGK je řádné, a typů členských balíčků je hned několik. Jsou závislá na maximálním možném počtu her v určitém časovém období, na typech skupin hřišť, na kterých hru umožňují, na dnech v týdnu, ve kterých hru umožňují, a na výši členských poplatků. Hrou se rozumí jakákoli hra golfu na 9 či 18 jamek. Každý člen ČGK může bezplatně čerpat denně jen 1 hru. Každý člen ČGK se automaticky stává i členem České golfové federace. V případě, že je člen ČGK členem i jiného golfového spolku působícího na některém z partnerských hřišť ČGK, pak na tomto hřišti nemůže využívat výhod člena ČGK.

Každý typ členství v Českém golfovém klubu je členstvím řádným a tedy celoživotním, tzn., že ukončit členství lze na základě písemné žádosti člena (e-mailem), nebo vyloučením atd. - viz stanovy klubu zde. Každý člen je povinen uhradit členský příspěvek na další sezónu nejdpozději do konce ledna následujícího roku, jestliže tak neučiní může dojít k blokaci nebo automatickému ukončení členství. Před blokací nebo ukončením jsou členi hromadně k úhradě vyzýváni newsletterem, na webových stránkách a sociálních sítích klubu.


REZERVACE HRY X ZRUŠENÍ HRY

Viz sekce "postup rezervace hracích míst".

Členové spolku jsou povinni si rezervaci hracího času dělat sami prostřednictvím rezervačnýho systému Teetime nebo Týčko viz "Postup rezervace hracích míst". Aby mohli hráči rezervovat své hry je nutné aby byli v rezervačních systémech registrovaní, systémy jinak nemají jak rozpoznat, že jste členy ČGK a máte předplacený balíček her.

Důležité je vědět, že máme dvě kategorie hřišť, kategori "E" a "P". Zároveň je také třeba si uvědomit, že některá hřiště nejsou napojena na rezervační systémy a jsou tzv. OFFLINE. Takové hřiště jsou označeny v "přehledu volných hracích míst" zkratkou OFF.
U hřišť, která jsou ON - line napojena na rezervační systémy, je možné rezervaci provádět online přes web nebo aplikace.
U hřišť, která nejsou napojena na rezervační systém, jsou tzv. OFF - line je nutné rezervaci provést nejdříve telefonicky na recepci hřiště a následně online přes rezervační systémy.
Dle konkrétního hřiště je rezervace možné provádět od 22. hodiny osmého, jedenáctého nebo patnáctého dne přede dnem hry. Změny jsou vyhrazeny.

Informace o tom, která hřiště a kdy umožňují jaké způsoby rezervace a tedy i zda jsou napojena na rezervační systém ČGK (OFF nebo ON), jsou k dispozici na internetových stránkách ČGK.
Změnu startovního času je možné vykonat za použití rezervačního systému. Takovou změna je však nutné zároveň konzultovat s recepcí hřiště, zejména pokud je hřiště OFF.

ZRUŠENÁ REZERVACE

Rezervování her a následné rušení důkladně zvažujte!

V případě, že člen ČGK nebude moci rezervovanou hru odehrát, je povinen neprodleně příslušnou rezervaci zrušit a umožnit tak dalším členům spolku využít hrací kapacitu ČGK. Zrušení rezervace se provádí v rezervačních systémech TeeTime a Týčko u hřišť, která nejsou on-line napojena na rezervační systémy, současně i telefonicky na recepci hřiště. 
Rezervace zrušená více než 3 kalendářní dny přede dnem hry není nikterak sankcionována.
Pravidla pro rezervaci zrušenou méně než 3 dny před datem konání hry:
a)
Na rezervaci zrušenou méně než 3 dny je pohlíženo jako na "pozdní zrušení rezervace", tato rezervace čeká v systému na "náhradníka". V případě, že toto místo bude obsazeno "náhradníkem", tato hra není nikterak sankciována a systém ji vrátí do herního balíčku člena.
b)
V případě, že takto zrušené hrací místo již obsazeno nebude, na rezervaci je pohlíženo jako na hru odehranou "z kreditu hráče" a zároveň je odečtena z hracího balíčku člena.


IDENTIFIKACE HRÁČE


Každý člen po přihlášení do spolku získá své členské - registrační číslo České Golfové Federace, toto číslo začíná čísly 0980 xxxx .
Člen ČGK je povinen se před hrou čerpanou z hrací kapacity ČGK dostavit na recepci hřiště nejpozději 15 minut před svým startovním časem a prokázat se členskou kartou (federační karta) nebo alespoň členským číslem 0980 xxxx České Golfové Federace a případně, na vyžádání pracovníka hřiště, i občanským průkazem nebo cestovním pasem dokládajícím totožnost hráče. V případě, že se hráč na recepci hřiště nedostaví ve výše požadovaný čas, a nebo se neprokáže výše popsaným způsobem, zarezervovaný startovní čas mu propadá a na neuskutečněnou hru je vzhledem k hracímu limitu hráče pohlíženo jako na hru odehranou.


TURNAJE

ČGK bude v průběhu roku organizovat řadu golfových turnajů (ČGK TOUR 2022, ČGK GREEN TOUR - pro začátečníky, ČGK JUNIOR TOUR). Své členy o nich bude informovat prostřednictvím internetových stránek ČGK, mailingem a na sociálních sítích klubu (Facebook a Instagram). Členové ČGK budou mít na výběr, zda pro svoji účast na těchto turnajích budou čerpat odpovídající hru z volného hracího limitu svého členství nebo zda uhradí turnajový hrací poplatek.
Hráči ČGK však mají možnost účastnit se v rámci svého členství v ČGK i některých dalších turnajů, na kterých nebudou hradit turnajové hrací poplatky. Jedná se o převážnou většinu turnajů s veřejným přihlašováním pořádaných na partnerských hřištích ČGK jejich provozovatelem a též o některé turnaje s veřejným přihlašováním pořádané na partnerských hřištích ČGK jiným subjektem, než kterým je jejich provozovatel. Zúčastnit se takového turnaje bez úhrady turnajových hracích poplatků je možné jen za předpokladu, že ke dni jeho konání bude mít na předmětném hřišti ČGK volnou hrací kapacitu a současně se hráč rozhodne čerpat odpovídající hru z volného hracího limitu svého členství. (více informací najdete vždy na www.cgf.cz v detailu konkrétního turnaje)
Startovné je členy ČGK hrazeno na všech turnajích v plné výši v den turnaje.

Rezervace do turnajů probíhají přes rezervační systém ČGK nebo www.cgf.cz.

TURNAJE V ZAHRANIČÍ - ZÁPIS VÝSLEDKŮ

V případě, že člen ČGK požaduje zápis zahraničního výsledku (turnaj v zahraničí) je povinen uhradit poplatek za zápis 500 Kč na klubové číslo účtu 10810808/5500.
K zápisu výsledku musí doložit všechny doklady, které ČGK bude požadovat (score card, informace o turnaji, apod.).


ČLENSKÉ POPLATKY


Každý člen ČGK má povinnost hradit členské poplatky. Výše členských poplatků se odvýjí od typu členství, které si člen spolku z nabídky ČGK vybere. Člen spolku může čerpat výhody člena ČGK pro konkrétní kalendářní rok (od 1.ledna do 31.prosince) po zpracování úhrady členského příspěvku (ČGK si vyhrazuje 3 dny čas na zpracování příspěvku).

Členský příspěvek je možné hradit několika způsoby viz info https://www.cgk.cz/cs/typy-clenstvi-a-clenske-poplatky/ .

Člen spolku může během roku zakoupit další herní balíček a tím rozšířit své členství.

Konkrétní podmínky každé změny typu členství je třeba individuálně projednat s ČGK - zc.kgc@ofni nebo .zc.kgc@avokidalv

ČGK nenese v žádném případě odpovědnost za nečerpání jakýchkoliv výhod spojených s členem spolku vybraným typem členstvím v ČGK a jakákoli část jím uhrazených členských poplatků tudíž nemůže být ČGK členovi spolku refundována.

Uhrazením členských poplatků pro příslušný kalendářní rok bere člen ČGK na vědomí též závaznost aktuálního znění těchto Pravidel.


OSTATNÍ PRAVIDLA


Člen ČGK je povinen dbát na dobré jméno ČGK.
Člen ČGK je povinen dodržovat pravidla golfu, místní pravidla hřiště, golfovou etiketu a respektovat případná hendikepová a další omezení hřišť.
Člen ČGK je povinen bezodkladně informovat ČGK o jakékoli změně svých kontaktních údajů, tedy o změně jeho telefonního čísla, emailu, příjmení či poštovní.

ČGK má právo vytvářet obrazovou dokumentaci spojenou s chodem spolku a vyhrazuje si právo takovouto dokumentaci požívat pro potřeby spolku a k reportážním účelům také v případě, že tato dokumentace obsahuje podobu kteréhokoli člena ČGK bez ohledu na to, zda takový člen ještě je členem ČGK.
ČGK má právo dle potřeby měnit hrací kapacitu vyblokovanou ČGK na jednotlivých hřištích (zejména v závislosti na počtech členů ČGK a jejich typech členství), upravovat výši členských poplatků (především vzhledem k časovým možnostem čerpání členských výhod) i aktualizovat postupy vztahující se k rezervaci her, identifikaci členů, turnajům apod.


ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ PRAVIDEL

Za závažné porušení PRAVIDEL se považuje zejména:
-
takové chování člena ČGK, které nerespektuje jednotlivé body výše uvedených pravidel
-
-
jakékoli zneužití čerpání členských výhod členem ČGK nebo napomáhání ke zneužití čerpání členských výhod člena ČGK nebo kterékoli třetí straně
lhaní člena ČGK za účelem zneužití systému a výhod člena ČGK
V případě porušení těchto PRAVIDEL má ČGK právo pozastavit členovi spolku jeho členství, zablokovat nebo jej vyloučit z ČGK.

V případě hrubého porušení je člen neprodleně vyloučen a nemá nárok na vrácení členského příspěvku, který dříve uhradil.

Pravidla ČGK jsou vypracována výborem spolku, kterým mohou být kdykoli také doplňována a aktualizována.

V případě potřeby a dotazů ohledně PRAVIDEL kontaktujte ČGK  mezi 9 a 17 hodinou na tel č. 731 125 120.

Partneři