•   úvod  
 • kategorie a denní počty hracích míst
 • typy členství a členské poplatky
 • členské karty
 • dárkové poukazy
 • výhody členství v Českém golfovém klubu
 • postup dokupování hracích míst
 • pravidla ČGK
 • postup rezervace hracích míst
 • pravidla pro změnu typu členství
 •   přihláška  
 • ČGK TOUR 2020
 • JUNIOR TOUR 2020
 • ČGK TOUR 2019
 • ČGK TOUR 2017
 • ČGK TOUR 2016
 • ČGK TOUR 2015
 • GREENTOUR 2015
 • Indoor Tour 2014/2015
 • ČGK BUSINESS TOUR 2015
 • ČGK Tour 2014
 • JAMKOVKA 2015
 • jamkovka 2014
 • mistři klubu 2017
 • mistři klubu 2016
 • mistři klubu 2015
 • mistři klubu 2014
 • výuka golfu
 • dětská akademie

 • PRAVIDLA  Pravidla ČGK definují povinnosti členů spolku a specifikují sankce za jejich porušení. Pravidla ČGK jsou závazná pro všechny členy spolku.


  členství ve spolku


  ČGK je golfový spolek, jehož základní podstatou je umožnit svým členům hrát bezplatně na různých golfových hřištích, na kterých má ČGK smluvně zajištěnou hrací kapacitu. Členství je několik druhů. Jsou závislá na maximálním možném počtu her v určitém časovém období, na typech skupin hřišť, na kterých hru umožňují, na dnech v týdnu, ve kterých hru umožňují, a na výši členských poplatků. Hrou se rozumí jakákoli hra golfu na 9 či 18 jamek. Každý člen ČGK může bezplatně čerpat denně jen 1 hru. Každý člen ČGK se automaticky stává i členem České golfové federace. V případě, že je člen ČGK členem i jiného golfového spolku působícího na některém z partnerských hřišť ČGK, pak na tomto hřišti nemůže využívat výhod člena ČGK.

  Každý typ členství v Českém golfovém klubu je členstvím celoživotním, tzn., že ukončit členství lze na základě písemné žádosti člena (e-mailem), nebo vyloučením atd. - viz stanovy klubu zde.


  rezervace hry


  Členové spolku si rezervují startovní čas své hry jedním z následujících způsobů:
  1)
  v rezervačním systému ČGK či v rezervačním systému, který je ČGK pro rezervace používán (primárně přes homepage internetových stránek ČGK; dále jen "rezervační systém ČGK"),
  2) telefonicky či osobně na recepci hřiště (dále jen "telefonicky") a
  3) kombinovaně, tedy telefonicky a současně v rezervačním systému ČGK.

  Hřiště, která jsou on-line napojena na rezervační systém ČGK, je možné rezervovat způsoby 1 a 2 nebo, u některých hřišť na základě jejich požadavku, pouze způsobem 1.
  Hřiště, která nejsou on-line napojena na rezervační systém ČGK, je možné rezervovat pouze způsobem 3.

  Při rezervaci způsobem 2 je třeba nahlásit příslušnost k ČGK a své členské číslo České golfové federace. Doporučujeme se též současně informovat na možnost čerpání Vaší hry bezplatně z limitu ČGK, případně si toto ověřit v rezervačním systému ČGK.
  V případě rezervace způsobem 3 je nejdříve nutno provést v rezervačním systému ČGK rezervaci své hry na vybraném hřišti na vybraný den (s libovolným startovním časem), následně si je třeba bezodkladně telefonicky či osobně na recepci zvoleného hřiště zarezervovat konkrétní startovní čas a nakonec, taktéž bezodkladně, je nutno v rezervačním systému ČGK změnit původně zadaný fiktivní startovní čas na startovní čas telefonicky či osobně zarezervovaný.

  Dle konkrétního hřiště je rezervace možné provádět od 22. hodiny osmého, jedenáctého nebo patnáctého dne přede dnem hry. Změny jsou vyhrazeny.

  Informace o tom, která hřiště a kdy umožňují jaké způsoby rezervace a tedy i zda jsou napojena na rezervační systém ČGK, budou k dispozici na internetových stránkách ČGK nejpozději k 1. lednu příslušného roku.

  Změny startovního času jsou přípustné, když v případě hřišť, která nejsou on-line napojena na rezervační systém ČGK, mohou být provedeny jen po dohodě s recepcí hřiště.

  V případě, že člen ČGK nebude moci rezervovanou hru odehrát, je povinen neprodleně příslušnou rezervaci zrušit a umožnit tak dalším členům spolku využít hrací kapacitu ČGK. Zrušení rezervace se provádí v rezervačním systému ČGK a u hřišť, která nejsou on-line napojena na rezervační systém ČGK, současně i na recepci hřiště.

  Rezervace zrušená více než 3 kalendářní dny přede dnem hry není nikterak sankcionována.
  Na rezervaci zrušenou 3 dny přede dnem hry a později je nahlíženo způsobem jako:
  a)
  na rezervaci zrušenou více než 3 dny přede dnem hry, tedy bez jakékoli sankce v případě, že takto uvolněné hrací místo bude ještě následně obsazeno,
  b)
  na odehranou hru (a z hracího limitu hráče tedy i odečtenou hru) v případě, že takto uvolněné hrací místo již obsazeno nebude.


  identifikace hráče


  Před hrou čerpanou z hrací kapacity ČGK je hráč povinen dostavit se na recepci hřiště nejpozději 15 minut před svým startovním časem a prokázat se členskou kartou České golfové federace a případně, na vyžádání pracovníka hřiště, i občanským průkazem nebo cestovním pasem dokládajícím totožnost hráče. V případě, že se hráč na recepci hřiště nedostaví ve výše požadovaný čas a/nebo se neprokáže výše popsaným způsobem, zarezervovaný startovní čas mu propadá a na neuskutečněnou hru je vzhledem k hracímu limitu hráče pohlíženo jako na hru odehranou.


  turnaje


  ČGK bude v průběhu roku organizovat řadu golfových turnajů. Své členy o nich bude informovat prostřednictvím internetových stránek ČGK a mailingem. Členové ČGK budou mít na výběr, zda pro svoji účast na těchto turnajích budou čerpat odpovídající hru z volného hracího limitu svého členství nebo zda uhradí turnajový hrací poplatek.

  Hráči ČGK však mají možnost účastnit se v rámci svého členství v ČGK i některých dalších turnajů, na kterých nebudou hradit turnajové hrací poplatky. Jedná se o převážnou většinu turnajů s veřejným přihlašováním pořádaných na partnerských hřištích ČGK jejich provozovatelem a též o některé turnaje s veřejným přihlašováním pořádané na partnerských hřištích ČGK jiným subjektem, než kterým je jejich provozovatel. Zúčastnit se takového turnaje bez úhrady turnajových hracích poplatků je možné jen za předpokladu, že ke dni jeho konání bude mít na předmětném hřišti ČGK volnou hrací kapacitu a současně se hráč rozhodne čerpat odpovídající hru z volného hracího limitu svého členství.

  Startovné je členy ČGK hrazeno na všech turnajích v plné výši.

  Rezervace na turnaje bude ve většině ohledů stejná či velmi podobná jako je výše popsaná rezervace hry, když kompletní informace k rezervacím turnajů budou k dispozici na internetových stránkách ČGK v průběhu března příslušného roku.


  členské poplatky


  Každý člen ČGK má povinnost hradit členské poplatky. Výše členských poplatků je odvislá od typu členství, které si člen spolku z nabídky ČGK vybere. Člen spolku může čerpat výhody s členstvím v ČGK pro konkrétní kalendářní rok spojené nejpozději od třetího pracovního dne po dni připsání jím uhrazených příslušných členských poplatků na účet ČGK (ne však dříve než od 1. ledna) do 31. prosince. Členské poplatky se hradí buď v hotovosti nebo na bankovní účet 10810808/5500, když jako variabilní symbol se použije rodné číslo bez lomítka příslušného člena ČGK.

  Člen spolku má právo kdykoli v průběhu roku jím původně zvolený typ členství změnit na typ členství s vyšší výší členských poplatků. Každá změna členství musí být individuálně konzultována s pracovníkem ČGK. Pravidla pro změnu typu členství naleznete ZDE.

  Výjimkou k předcházejícímu odstavci je změna původně zvoleného typu členství na takový typ členství, který nenabízí možnost čerpání her v průběhu celého kalendářního roku, ale pouze v období kratším, např. jen po dobu 3 měsíců.

  Konkrétní podmínky každé změny typu členství s vyšší výší členských poplatků je třeba individuálně projednat s pracovníky ČGK.

  ČGK nenese v žádném případě odpovědnost za nečerpání jakýchkoli výhod spojených s členem spolku vybraným typem členstvím v ČGK a jakákoli část jím uhrazených členských poplatků tudíž nemůže být ČGK členovi spolku refundována.

  Uhrazením členských poplatků pro příslušný kalendářní rok bere člen ČGK na vědomí též závaznost aktuálního znění těchto Pravidel.


  ostatní pravidla


  Člen ČGK je povinen dbát na dobré jméno ČGK.

  Člen ČGK je povinen dodržovat pravidla golfu, místní pravidla a golfovou etiketu a respektovat případná hendikepová a další omezení hřišť.

  Člen ČGK je povinen bezodkladně informovat ČGK o jakékoli změně svých kontaktních údajů, tedy o změně jeho telefonního čísla a poštovní a emailové adresy.

  ČGK má právo vytvářet obrazovou dokumentaci spojenou s chodem spolku a vyhrazuje si právo takovouto dokumentaci požívat pro potřeby spolku a k reportážním účelům také v případě, že tato dokumentace obsahuje podobu kteréhokoli člena ČGK bez ohledu na to, zda takový člen ještě je členem ČGK.

  ČGK má právo dle potřeby měnit hrací kapacitu vyblokovanou ČGK na jednotlivých hřištích (zejména v závislosti na počtech členů ČGK a jejich typech členství), upravovat výši členských poplatků (především vzhledem k časovým možnostem čerpání členských výhod) i aktualizovat postupy vztahující se k rezervaci her, identifikaci členů, turnajům apod.


  závažné porušení pravidel


  Za závažné porušení těchto Pravidel se povařuje zejména:
  a)
  takové chování člena ČGK ve vztahu k rezervacím her, které bude mít za následek odehrání menšího než polovičního počtu her z počtu her celkem zarezervovaných a to během dvou měsíců po sobě jdoucích, a
  b)
  jakékoli zneužití čerpání členských výhod členem ČGK a/nebo napomáhání k jakémukoli zneužití čerpání členských výhod člena ČGK kterékoli třetí straně.

  V případě porušení těchto Pravidel dle písmene a) předcházejícího odstavce má ČGK právo:
  1)
  pozastavit členovi spolku jeho členství v ČGK na 4 týdny v případě, že se bude jednat o první porušení ve smyslu výše uvedeném, a
  2) vyloučit člena spolku z ČGK v případě, že se bude jednat o druhé či další porušení ve smyslu výše uvedeném.
  A v případě porušení těchto Pravidel dle písmene b) předcházejícího odstavce má ČGK právo takového člena vyloučit.

  Dočasné pozastavení členství v ČGK i vyloučení z ČGK nezavdávají takto sankcionovanému členovi ČGK nárok na vrácení jakékoli části jim dříve uhrazených členských poplatků.

  Pravidla ČGK jsou vypracována výborem spolku, kterým mohou být kdykoli také doplňována a aktualizována.


  Příští akce
  Kudyznudy.cz - tipy na výlet
  Novinky e-mailem

  Copyright © 2020 Český golfový klub - Všechna práva vyhrazena

  Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function curl_setopt_array() in /media/DataGalactica/data/web/cgk.cz/www/core/classes/_new/Piwik/PiwikTracker.php:946 Stack trace: #0 /media/DataGalactica/data/web/cgk.cz/www/core/classes/_new/Piwik/PiwikTracker.php(353): PiwikTracker->sendRequest('https://www.cgk...') #1 /media/DataGalactica/data/web/cgk.cz/www/core/classes/_new/Piwik/Piwik.class.php(142): PiwikTracker->doTrackPageView('') #2 /media/DataGalactica/data/web/cgk.cz/www/core/classes/_new/Piwik/Piwik.class.php(101): TPiwik->track() #3 /media/DataGalactica/data/web/cgk.cz/www/core/classes/_new/Event/Events.class.php(543) : eval()'d code(3): TPiwik->onShutdown() #4 /media/DataGalactica/data/web/cgk.cz/www/core/classes/_new/Event/Events.class.php(730): event_onShutdown_aadb4b78_2bea_4b57_903b_709b939f0390('<!DOCTYPE html>...', NULL) #5 /media/DataGalactica/data/web/cgk.cz/www/core/classes/_new/Core/show.php(1224): TEvents->runEvents('onShutdown', Array, 'html') #6 /media/DataGalactica/data/web/cgk.cz/www/core/show.i in /media/DataGalactica/data/web/cgk.cz/www/core/classes/_new/Piwik/PiwikTracker.php on line 946